Blogger Widgets

Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2013

ΕΚΠΑ:Ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα μέσω Διαδικτύου προς όλους τους πολίτες

Ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα μέσω Διαδικτύου προς όλους τους πολίτες θα προσφέρει το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου ηλεκτρονικών «διαλέξεων» από την διαδικτυακή πύλη του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Ίδρυμα ανοίγει στην ευρύτερη δημόσια σφαίρα τον πλούτο της γνώσης που διδάσκεται στους κόλπους του προσφέροντας ελεύθερα σημαντικό μέρος των διδασκόμενων μαθημάτων στα προγράμματα του. Αποδέκτες των μαθημάτων αυτών θα είναι οι φοιτητές του Ιδρύματος, αλλά και όποιος πολίτης ενδιαφέρεται για το περιεχόμενο τους.

Η κουλτούρα της ανοικτής και ελεύθερης πρόσβασης στη γνώση υπάρχει ήδη έντονα ανεπτυγμένη στην ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα και εκφράζεται με ποικίλους τρόπους. Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, από πολύ νωρίς, δημιουργήθηκε μια πολυπληθής κοινότητα μελών ΔΕΠ η οποία χρησιμοποίησε τις δυνατότητες του Διαδικτύου προκειμένου να προσφέρει ελεύθερα σημαντικό όγκο του εκπαιδευτικού αλλά και ερευνητικού έργου της, αρχικά μέσω απλών ιστοσελίδων και στη συνέχεια, από το 2003, με οργανωμένο τρόπο μέσω της πλατφόρμας η-Τάξη - Open eClass (eclass.uoa.gr) .

Η ανάπτυξη και η οργανωμένη διάθεση ψηφιακών μαθημάτων ελεύθερα και προς όλους πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της δράσης «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών». Βασικός στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη 800 περίπου ψηφιακών μαθημάτων με δημιουργούς τα μέλη ΔΕΠ και αρωγό, σε οργανωτικό και τεχνικό επίπεδο, το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ) του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διευκρινίζεται ότι δεν πρόκειται για ένα νέου τύπου πρόγραμμα σπουδών ή πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης που θα χορηγεί πιστοποιητικά ή εξατομικευμένη υποστήριξη και διαδραστικότητα με τους διδάσκοντες.

Τα ψηφιακά μαθήματα που θα δημιουργηθούν θα είναι αντίστοιχα των μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών και το εκπαιδευτικό περιεχόμενό τους θα παρουσιάζεται οργανωμένο βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών ώστε να συνιστούν αυτοδύναμα μαθήματα και να επιτρέπουν την αυτοτελή μελέτη τους. Τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα θα φιλοξενούνται στην υπηρεσία η-Τάξη, που βασίζεται στην εκπαιδευτική πλατφόρμα Open eClass, και θα είναι προσβάσιμα ελεύθερα από παντού και από όλους μέσω του Διαδικτύου.


Σε ποιους απευθύνονται τα Διαδικτυακά μαθήματα

Αποδέκτες των Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων και άμεσα ωφελούμενοι θα είναι οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά, και όλων των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της χώρας. Για αυτούς, τα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα θα λειτουργήσουν ως αρωγός της εκπαιδευτικής διαδικασίας που συντελείται στους χώρους διδασκαλίας του Πανεπιστημίου.

Τα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα θα είναι, ωστόσο, κάτι πολύ ευρύτερο. Καθώς οι τεχνολογίες του Διαδικτύου θα καταστήσουν δυνατό το μεγάλης κλίμακας άνοιγμα της επιστημονικής γνώσης στο σύνολο της κοινωνίας - πρακτικά σε οποιονδήποτε επιθυμεί να διευρύνει, να ανανεώσει ή να επικαιροποιήσει τις γνώσεις του μέσω της αυτοεκπαίδευσης- το Πανεπιστήμιο Αθηνών θα ενισχύσει τον εκπαιδευτικό ρόλο του στην ευρύτερη δημόσια σφαίρα, ενώ παράλληλα θα έχει τη δυνατότητα να προβάλλει το κατά τεκμήριο υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο που παράγει ενισχύοντας τη θέση του στον εθνικό και παγκόσμιο εκπαιδευτικό χάρτη.

Η δράση που προσφέρεται στόχο έχει να καλλιεργήσει περαιτέρω την κουλτούρα της ανοικτής και ελεύθερης πρόσβασης, να ενισχύσει και διευρύνει αυτή την κοινότητα προσφέροντας ένα ισχυρό πλαίσιο υποστήριξης σε επίπεδο συντονισμού, παροχής τεχνικών μέσων, οδηγιών και προδιαγραφών, καθώς και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού που θα επικουρεί τεχνικά και οργανωτικά τα μέλη ΔΕΠ στην ανάπτυξη των ψηφιακών μαθημάτων. Υπ’ αυτή την έννοια, η δράση θα προσφέρει στα μέλη ΔΕΠ τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν τη δομή, το περιεχόμενο και την ψηφιακή παρουσία των μαθημάτων που διδάσκουν καθώς θα θέσει στη διάθεσή τους όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα.

Σε εθνικό επίπεδο, η δράση εντάσσεται σε μία δέσμη παράλληλων δράσεων που υλοποιούνται ταυτόχρονα από το σύνολο σχεδόν των ΑΕΙ της χώρας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», έχουν τριετή διάρκεια, και χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Το σύνολο των ψηφιακών μαθημάτων που θα παραχθούν από τις δράσεις αυτές θα είναι επίσης ελεύθερα διαθέσιμο προς όλους και πρόκειται να τροφοδοτήσει την «Εθνική Πύλη Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων», η οποία αναπτύσσεται και υποστηρίζεται από το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο – GUnet (www.gunet.gr). Σε διεθνές επίπεδο, η προσφορά ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου υψηλής ποιότητας που είναι ελεύθερα χρησιμοποιήσιμο και προσβάσιμο μέσω του Διαδικτύου διαμορφώνεται πλέον σε «κίνημα» στο χώρο των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και έχει οδηγήσει στη δημιουργία νέων πεδίων συνεργασίας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το OpenCourseWare Consortium (www.ocwconsortium.org).

Η δράση «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» διοικείται από ιδρυματική επιτροπή με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Λάζαρο Μεράκο. Η υλοποίηση της δράσης συντονίζεται από το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (noc.uoa.gr), μια μονάδα του Πανεπιστημίου με πολυετή εμπειρία και υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία στην προσφορά καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και ψηφιακών μέσων υποστηρικτικών της συνεργασίας, της επικοινωνίας και της εκπαίδευσης. Σε οργανωτικό και τεχνικό επίπεδο, η δράση πρόκειται να προσφέρει όλα τα απαιτούμενα μέσα. Ωστόσο, είναι προφανές ότι ο παράγοντας που θα καθορίσει την επιτυχία της δράσης είναι η σύμπραξη των μελών ΔΕΠ, τα οποία καλούνται να στηρίξουν τη φιλόδοξη αυτή προσπάθεια προσφέροντας το κατά τεκμήριο υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό έργο τους για τη δημιουργία των Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων. Ήδη, σε κάθε τμήμα, ένα μέλος ΔΕΠ έχει οριστεί ως εκπρόσωπος - συνδετικός κρίκος με την ομάδα έργου και θα αναπτυχθεί τοπική ομάδα υποστήριξης των μελών ΔΕΠ. Η συμμετοχή στη δράση μπορεί να γίνει μέσω του εκπροσώπου του Τμήματος ή αποστέλλοντας email στο opencourses @ noc.uoa.gr. Πηγή : esos.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια: