Blogger Widgets

Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013

Ιδρύθηκε Πανελλήνια ένωση εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής


Αγαπητοί Συνάδελφοι Εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής ,σας ενημερώνουμε ότι το σωματείο (επιστημονική ένωση) με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» (Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α.), αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμ. 2254/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας) και καταχωρήθηκε με αριθμό μητρώου 29285 στα βιβλία καταχωρήσεως αναγνωρισμένων σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.
H διοικούσα επιτροπή : Νικόλαος Τριπόδης, Ανδριανή Βούξινου και Κυριακή Μαύρου
 
Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών
Λειτουργών Φυσικής Αγωγής

Προοίµιο
1.   Θεμελιώδης αρχή της Ένωσης είναι η δημοκρατική λειτουργία της, η οποία, μέσα στα πλαίσια πλήρους ισότητας, εξασφαλίζει σε κάθε µέλος της το δικαίωμα να συμμετέχει και να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του, σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την προαγωγή και την ανάπτυξη της επιστήμης της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού και την εφαρμογή τους στην εκπαίδευση.
2.   Διακηρύσσονται επίσης ως θεμελιώδεις αρχές της Ένωσης:
α. η ανεξαρτησία όλων των λειτουργών της,
β. η ισότητα όλων των µελών της,
γ. η συµµετοχή όλων των λειτουργών της στη διοίκηση της Ένωσης, ανεξάρτητα από το βαθμό και την ιδιότητα του καθενός. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η συµµετοχή στη διοίκηση της Ένωσης δεν είναι µόνο δικαίωμα αλλά και καθήκον.
3.   Η Ένωση διοικείται και αποφασίζει για τη δράση της και γενικά για την υλοποίηση των στόχων, επιδιώξεων και σκοπών της µε απόλυτη ανεξαρτησία, παραμένοντας αδέσμευτη από κάθε πολιτική επιρροή. Γνώμονας της Ένωσης είναι πάντοτε η προαγωγή και η ανάπτυξη της επιστήμης της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού και η εφαρμογή της στην εκπαίδευση καθώς και η καθολική προστασία όλων ανεξαιρέτως των λειτουργών της.


Καταστατικό σωματείου με την επωνυμία
Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών
Λειτουργών Φυσικής Αγωγής

Άρθρο 1:   Ίδρυση-επωνυμία-έδρα
1.1.   Ιδρύεται επιστημονική Ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Αστικού Κώδικα, με την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Φυσικής Αγωγής» (Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α.) και έδρα την Αθήνα.
1.2.   Η Ένωση δύναται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου να ιδρύει περιφερειακά γραφεία-παραρτήματα σε περιοχές αντίστοιχες των περιφερειών εκπαίδευσης που ορίζονται από το Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.
1.3.   Η σφραγίδα της Ένωσης είναι στρογγυλή όπου στην περιφέρεια της αναγράφεται η επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Φυσικής Αγωγής». Αριστερά απεικονίζονται τρία φύλλα ελιάς και δεξιά αναγράφεται η επωνυμία «Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α.» με το έτος ιδρύσεως «2011».*


Άρθρο 2:   Σκοποί της Ένωσης
Σκοποί της Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α. είναι:
2.1.   Η προαγωγή και η ανάπτυξη της επιστήμης της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού και η εφαρμογή τους στην εκπαίδευση.
2.2.   Η επιστημονική και εκπαιδευτική έρευνα.
2.3.   Η διεπιστημονική συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς σε θέματα που σχετίζονται άμεσα η έμμεσα με τα γνωστικά αντικείμενα της Ένωσης καθώς και η παροχή επιστημονικής βοήθειας σε νέους ερευνητές.
2.4.   Η οργάνωση δραστηριοτήτων (σεμινάρια, συνέδρια κ.λπ.) και η συνεργασία με διεθνείς, εθνικούς και τοπικούς επιστημονικούς και άλλους φορείς (σχολεία πανεπιστήμια, βιβλιοθήκες, ιδρύματα, μουσεία , ομοσπονδίες, επιμελητήρια κ.λπ.) με απώτερο σκοπό την τόνωση του ενδιαφέροντος για τα σύγχρονα παιδαγωγικά και αθλητικά θέματα.
2.5.   Η υποβολή προτάσεων στους αρμόδιους κρατικούς φορείς για την ανάδειξη και αντιμετώπιση θεμάτων φυσικής αγωγής και αθλητισμού στην εκπαίδευση.
2.6.   Η προώθηση του επιστημονικού και κοινωνικού διαλόγου και η δημόσια παρέμβαση με όλα τα προσφερόμενα μέσα (έκδοση επιστημονικού περιοδικού, εκδόσεις, δημοσιεύσεις, εκπομπές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης) για ζητήματα που αφορούν στην επιστήμη της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού.
2.7.   Η συγκρότηση αρχείων με ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, έρευνες καθώς και η ψηφιοποίηση των αρχείων αυτών με σκοπό την δημιουργία ηλεκτρονικής τράπεζας δεδομένων και τη δημοσιοποίηση τους στο διαδίκτυο.

Άρθρο 3:   Μέσα πραγμάτωσης των σκοπών
Μέσα για την επίτευξη των σκοπών της Ένωσης είναι κάθε νόμιμη διαδικασία και δραστηριότητα που θα αποφασίζεται από τα όργανα της Ένωσης. Ειδικότερα και ενδεικτικά:
3.1.   Η διαμόρφωση και αξιοποίηση κατάλληλων υποδομών και χώρων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των σκοπών της.
3.2.   Δημιουργία δικτυακού τόπου και ηλεκτρονικού περιοδικού, με σκοπό την παρουσίαση των δραστηριοτήτων της Ένωσης, τη διάδοση ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
3.3.   Δημιουργία κέντρου έρευνας και τεκμηρίωσης επιστημονικών και εκπαιδευτικών θεμάτων μετά συναφούς βιβλιοθήκης.
3.4. Συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων, με άλλες ενώσεις και ιδρύματα που έχουν παρεμφερείς σκοπούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3.5.   Διοργάνωση διαλέξεων, συζητήσεων, συνεδρίων και σεμιναρίων καθώς και παρακολούθηση αναλόγων εκδηλώσεων στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
3.6.   Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων και ανοιχτών κύκλων μαθημάτων από τα μέλη της Ένωσης ή συνεργαζόμενους άλλους επιστήμονες που θα απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς αλλά και στο ευρύ κοινό.
3.7.   Έκδοση εντύπων και ενημερωτικού δελτίου.
3.8.   Με κάθε άλλο νόμιμο μέσο.

Άρθρο 4:   Μέλη της Ένωσης
Τα μέλη της Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α. διακρίνονται σε τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα:
4.1. Τακτικά μέλη της Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α. είναι τα συμβαλλόμενα ιδρυτικά μέλη, που υπογράφουν το παρόν, καθώς και εκείνα που εγγράφονται ύστερα από αίτηση τους και με απόφαση των μελών του Δ.Σ. της Ένωσης. Δικαίωμα να γίνουν μέλη έχουν:
α. οι εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα,
β. οι συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής του παραπάνω εδαφίου.
4.2.   Αντεπιστέλλοντα μέλη, ανακηρύσσονται από το Δ.Σ. φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατοικούν στο εξωτερικό και μπορούν να συμβάλλουν στην πραγματοποίηση των σκοπών της Ένωσης. Τα αντεπιστέλλοντα μέλη εφόσον εγκατασταθούν στην Ελλάδα και υποβάλλουν σχετικό αίτημα, μετατάσσονται αυτοδίκαια στην κατηγορία των τακτικών μελών από το Δ.Σ.
4.3.   Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γ.Σ., με πρόταση του Δ.Σ. ή τακτικού μέλους, πρόσωπα που συντέλεσαν στην εκπλήρωση των σκοπών και του έργου της Ένωσης.

Άρθρο 5:   Υποχρεώσεις, δικαιώματα, εγγραφές, διαγραφές μελών
5.1.   Όλα τα μέλη της Ένωσης έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αντιστοιχούν στην κατηγορία τους. Όλα τα μέλη δικαιούνται να συμμετέχουν στις Συνελεύσεις και οφείλουν:
α. να συμβάλλουν στην πραγμάτωση των σκοπών της Ένωσης,
β. να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες της Ένωσης,
γ. να πειθαρχούν και να συμμορφώνονται στις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. και να τηρούν τους όρους του παρόντος καταστατικού,
δ. να αποφεύγουν κάθε πράξη η ενέργεια που αντιβαίνει τους σκοπούς της
Ένωσης.
ε. μόνο τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι». Τα μέλη αυτά οφείλουν να εξοφλούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ένωση και ειδικά να καταβάλλουν την συνδρομή τους, για να έχουν το παραπάνω δικαίωμα.
5.2.   Για να γίνει κάποιος τακτικό ή αντεπιστέλλον μέλος της Ένωσης πρέπει να υποβάλλει γραπτή ή ηλεκτρονική αίτηση στο Δ.Σ. της Ένωσης με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. αντίγραφο πτυχίου,
β. βεβαίωση εργασίας.
5.3.   Δικαίωμα εγγραφής και ετήσιας συνδρομής δεν καταβάλλουν τα επίτιμα και τα αντεπιστέλλοντα μέλη.
5.4.   Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει ελεύθερα από την Ένωση, αφού υποβάλλει έγγραφη δήλωση του στο Δ.Σ.
5.5.   Εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος το Δ.Σ. προτείνει την διαγραφή μέλους, για την οποία αποφασίζει η Γ.Σ. με πλειοψηφία των 50%+1 των παρόντων μελών. Η Γ.Σ. δύναται να διαγράψει ένα μέλος για σοβαρή παράβαση του Καταστατικού ή των νόμων περί σωματείων ή ασυμβίβαστη προς την ιδιότητα του μέλους συμπεριφορά. Το υπό διαγραφή μέλος δικαιούται να παραστεί και να εκφράσει τις απόψεις του στην Γ.Σ.
5.6.   Ειδικά διαγράφονται με απόφαση του Δ.Σ. λαμβανόμενη με απλή πλειοψηφία όσα μέλη καθυστερούν την συνδρομή τους επί μία τριετία. Μέλος διαγραφέν, επανεγγράφεται αυτομάτως αν καταβάλλει την εγγραφή και την τρέχουσα συνδρομή.

Άρθρο 6:   Όργανα της Ένωσης
Όργανα διοίκησης και λειτουργίας της Ένωσης είναι:
α. η Γενική Συνέλευση των μελών,
β. το Διοικητικό Συμβούλιο,
γ. η Εξελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 7:   Γενική Συνέλευση
7.1.   Η Γ.Σ. αποτελεί το ανώτατο όργανο διοίκησης της Ένωσης και αποτελείται εξ απάντων των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών.
7.2.   Τα αντεπιστέλλοντα και τα επίτιμα μέλη δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Γ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου.
7.3.   Οι Γ.Σ. διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.
7.4.   Οι τακτικές ετήσιες Γ.Σ. συνέρχονται ανά έτος, τη δεύτερη εβδομάδα μετά το Πάσχα και:
α. ελέγχουν τη λογοδοσία του Δ.Σ. για τα πεπραγµένα του προηγούμενου χρόνου,
β. αποφασίζουν την επικύρωση του οικονομικού απολογισμού του προηγούμενου χρόνου,
γ. εγκρίνουν τον προϋπολογισμού του επόμενου έτους,
δ. τροποποιούν το καταστατικό με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των τακτικών μελών,
ε. αποφασίζουν για οποιοδήποτε θέμα που ανακύπτει και παραπέμπεται στην δικαιοδοσία της.
7.5.   Η Εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. συνέρχεται ανά τριετία τη δεύτερη εβδομάδα μετά το Πάσχα και αποφασίζει:
α. την έγκριση του απολογισμού του απερχόμενου Δ.Σ. και την απαλλαγή των μελών του από τις ευθύνες τους,
β. την έγκριση του προϋπολογισμού της επόμενης τριετίας,
γ. την Εφορευτική Επιτροπή κατόπιν φανερής ψηφοφορίας.
7.6.   Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται υποχρεωτικά από το Δ.Σ. όταν ζητηθεί από το 1/5 των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών και μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής τους προς το Δ.Σ. στην οποία αναφέρονται και οι λόγοι.
7.7.   Στις έκτακτες Γ.Σ ο Πρόεδρος ορίζεται κατόπιν ψηφοφορίας από τη Γ.Σ.Άρθρο 8:   Λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης
8.1.   Η Γ.Σ. τακτική ή έκτακτη έχει απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται περισσότερα από το 1/3+1 των τακτικών μελών της, που έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Αν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται σε 8 ημέρες, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα και βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.
8.2.   Η ψηφοφορία στις Γ.Σ. είναι φανερή. Η Γ.Σ. όμως μπορεί να αποφασίσει, κατά πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα, να γίνει μυστική ψηφοφορία για κάποιο θέμα.
8.3.   Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των τακτικών Γ.Σ. καταρτίζει το Δ.Σ. και αποστέλλονται ηλεκτρονικά στα μέλη κατ’ ελάχιστο 10 ημέρες πριν. Τα θέματα των έκτακτων Γ.Σ. καταρτίζουν εκείνοι πού έχουν την πρωτοβουλία σύγκλισης και τα αποστέλλουν ηλεκτρονικά στα μέλη κατ’ ελάχιστο 10 ημέρες πριν. Θέματα που δεν αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη μπορούν να συζητηθούν μόνον, εφόσον συμφωνήσουν τα 2/3 των παρόντων μελών.
8.4.   Με την έναρξη κάθε Γ.Σ. εκλέγεται τριμελές προεδρείο (πρόεδρος, γραμματέας, μέλος) με φανερή ψηφοφορία και προεδρεύει μέχρι τη λήξη των εργασιών της Γ.Σ. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γ.Σ. τηρούνται από το γραμματέα του προεδρείου πρακτικά τα οποία μετά τη λήξη της διαβιβάζονται και υπογράφονται.
8.5.   Οι αποφάσεις της Γ.Σ. εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό ή τον νόμο, λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Άρθρο 9:   Εκλογές
9.1.   Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. και της Ε.Ε. γίνονται κάθε τρία χρόνια, μετά από την Εκλογοαπολογιστική Γ.Σ.
9.2.   Την ευθύνη για τη διενέργεια των εκλογών έχει η Εφορευτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τρία μέλη, η οποία εκλέγεται από τη Εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. κατόπιν φανερής ψηφοφορίας. Επίσης εκλέγονται δύο αναπληρωματικά μέλη της εφορευτικής επιτροπής. Στην Εφορευτική Επιτροπή προεδρεύει το μέλος που πλειοψήφησε. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση για την ανάδειξη του προέδρου. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφια για το Δ.Σ. ή την Ε.Ε.
9.3.  Το Δ.Σ. προσκαλεί τα μέλη να υποβάλλουν δήλωση υποψηφιότητας για Δ.Σ. και Ε.Ε, δύο μήνες πριν την Εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. Οι επιθυμούντες να εκλεγούν οφείλουν να είναι ταμειακώς εντάξει και να υποβάλλουν δήλωση υποψηφιότητας για Δ.Σ. και Ε.Ε, εντός δεκαπέντε ημερών μετά την πρόσκληση. Μετά τις δηλώσεις το Δ.Σ. αναρτά τις υποψηφιότητες στο διαδίκτυο και δίνονται πέντε εργάσιμες ημέρες για ενστάσεις.
9.4.   Στο τελευταίο Δ.Σ.:
α. εξετάζονται οι ενστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και καταρτίζεται το ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψηφιοτήτων και επικυρώνεται,
β. ορίζεται ο τόπος και η ακριβής ημερομηνία των εκλογών και αναρτάται στο διαδίκτυο,
γ. το ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψηφιοτήτων, αναρτάται στο διαδίκτυο και αποστέλλεται στα τμήματα και τα μέλη που βρίσκονται στην επαρχία.
9.5.   Κάθε ψηφοφόρος βάζει σταυρό προτιμήσεως δίπλα από τα ονόματα των υποψηφίων. Έχει το δικαίωμα να σημειώσει σταυρό σε πέντε το πολύ ονόματα υποψηφίων για το Δ.Σ. και τρία το πολύ ονόματα υποψηφίων για την Ε.Ε.
9.6. Όποιος ψηφίζει με επιστολή κλείνει το ψηφοδέλτιο μέσα στον αδιαφανή φάκελο χωρίς να αντιγράψει πάνω του το ονοματεπώνυμο ή άλλη ένδειξη. Το φάκελο αυτό μαζί με φωτοτυπία απόδειξης πληρωμής τοποθετεί σε άλλο φάκελο, που στέλνει ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:
Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Φυσικής Αγωγής,
(Εφορευτική Επιτροπή)
Post Restante
Κεντρικό Ταχυδρομείο Αθήνας Αττικής
9.7.   Οι φάκελοι αυτών των μελών που ψήφισαν με επιστολή, παραλαμβάνονται την ημέρα των εκλογών και πριν από τη λήξη της ψηφοφορίας από εξουσιοδοτημένο μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής. Αποσφραγίζονται ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής, ελέγχονται οι αποδείξεις πληρωμής και οι κλειστοί φάκελοι με το ψηφοδέλτιο ρίχνονται στη ψηφοδόχο.
9.8.   Η ψηφοφορία αρχίζει στις 09.00 και τελειώνει στις 18.00 της ημέρας των εκλογών. Σε περίπτωση που βρίσκονται μέσα στο χώρο της ψηφοφορίας μέλη που δεν έχουν ψηφίσει μέχρι τις 18.00 η Εφορευτική Επιτροπή παρατείνει το χρόνο της ψηφοφορίας μέχρι να ψηφίσει και ο τελευταίος παρευρισκόμενος στο χώρο της ψηφοφορίας.
9.9.   Οι εκλογές διενεργούνται από την Εφορευτική Επιτροπή που παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή και το αδιάβλητό τους. Παραλαμβάνει από το Δ.Σ. τις καταστάσεις των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και τις συμπληρώνει με την αναγραφή των μελών που προσκομίζουν απόδειξη καταβολής της συνδρομής κατά την ημέρα των εκλογών.
9.10.   Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, για όλα τα μέλη που άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα είτε με την αυτοπρόσωπη παρουσία είτε με αλληλογραφία η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει το πρακτικό των εκλογών, επισυνάπτει τον ονομαστικό κατάλογο των ψηφοφόρων και παραδίνει στο μέλος που έχει πλειοψηφήσει. Ανακηρύσσει κατά σειρά επιτυχίας τα τακτικά και επιλαχόντα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε.
9.11. Για το Δ.Σ. εκλέγονται έντεκα τακτικά και επτά αναπληρωματικά μέλη και για την Ε.Ε. εκλέγονται τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη.
9.12.   Ηλεκτρονικές εκλογές θα μπορούν να διεξάγονται επίσης, εφόσον ο νόμος το επιτρέπει και σύμφωνα με αυτόν.

Άρθρο 10:   Διοικητικό Συμβούλιο
10.1.   Η Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α. διοικείται από εντεμελές Δ.Σ.
10.2.   Στο Δ.Σ. δύνανται να εκλεγούν μόνο τα τακτικά μέλη. Μετά από δύο συνεχείς θητείες, ανεξάρτητης χρονικής διάρκειας, τα μέλη του Δ.Σ. δεν επιτρέπεται,να θέσουν υποψηφιότητα, αυτό μπορεί να γίνει, εφόσον συμπληρωθεί μια τουλάχιστον θητεία, ανεξάρτητης χρονικής διάρκειας, από την λήξη της τελευταίας τους θητείας.
10.3.   Αποκλείονται από το Δ.Σ. μέλη διοίκησης που μετέχουν πέραν των δύο Δ.Σ. ταυτόχρονα, εκτός αν μετά την εκλογή τους παραιτηθούν από την άλλη θέση.
10.4.   Η σύνθεση του Δ.Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Οργανωτικό Γραμματέα, τον Ταμία και έξι μέλη.
10.5.   Τα νεοεκλεγέντα μέλη του Δ.Σ. συγκεντρώνονται και συγκροτούνται σε σώμα, μέσα σε δέκα μέρες από τις αρχαιρεσίες ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος μέλους ή, αν κωλύεται αυτό, του δευτέρου πλειοψηφήσαντος κατά σειρά επιτυχίας. Ο πρώτος σε ψήφους ορίζεται Πρόεδρος του Δ.Σ., ο δεύτερος σε ψήφους ορίζεται Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και ο τρίτος σε ψήφους ορίζεται Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. Σε περίπτωση ισοψηφίας για τα ως άνω αξιώματα εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία από τα μέλη του Δ.Σ. μέχρι οριστικής εκλογής. Η εκλογή των υπολοίπων θέσεων και μελών στα υπόλοιπα αξιώματα γίνεται με φανερή ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μέχρι οριστικής εκλογής.
10.6.   Κανένα μέλος του Δ.Σ. δεν μπορεί να κατέχει το ίδιο αξίωμα περισσότερο από δύο συνεχείς θητείες . Ως πλήρης θητεία θεωρείται ο χρόνος ανάμεσα σε δύο αρχαιρεσίες καθώς και το διάστημα από την στιγμή της αναπλήρωσης μέχρι τις επόμενες αρχαιρεσίες, εφόσον αυτό αποτελεί το 1/3 τουλάχιστον της συνολικής θητείας. Μέλος του Δ.Σ. που παραιτείται θεωρείται στην περίπτωση αυτή, ότι εξάντλησε την περίοδο.

Άρθρο 11:   Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου
11.1.   Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα μετά από πρόσκληση του Προέδρου και με καθορισμένα θέματα ημερήσιας διάταξης, αλλά και έκτακτα όταν παραστεί ανάγκη και το ζητήσει ο Πρόεδρος ή έξι τουλάχιστον μέλη. Στην πρόσκληση αναγράφονται και τα θέματα. Τα μέλη του Δ.Σ. προσκαλούνται τουλάχιστον επτά μέρες πριν από τη σύγκλισή του.
11.2.   Το Δ.Σ. έχει απαρτία και συνεδριάζει αν παρευρίσκονται περισσότερα από τα μισά μέλη του και οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας προσμετράται ως διπλή η ψήφος του Προέδρου.
11.3.   Τα πρακτικά των συνεδριάσεων καταχωρούνται σε ειδικό «Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.» και υπογράφονται από όλα τα μέλη που έλαβαν μέρος.
11.4.  Η απουσία μέλους του Δ.Σ. αδικαιολόγητα σε περισσότερες από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις ή δικαιολογημένα από πέντε συνεχόμενες συνεδριάσεις ισοδυναμεί με παραίτηση, και ισχύει από την στιγμή που το Δ.Σ. αποφανθεί γι’ αυτήν. Αντικαθίσταται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας.
11.5.   Σε περίπτωση που παραιτούνται περισσότερα από επτά μέλη του Δ.Σ. συγκαλείται εντός δύο μηνών έκτακτη Γ.Σ. για να εκλέξει νέο Δ.Σ. και Ε.Ε. για μια τριετία.
11.6.   Κάθε μέλος του Δ.Σ μπορεί να προτείνει θέματα για συζήτηση.
11.7.   Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Δ.Σ τηρούνται από τον Γενικό Γραμματέα πρακτικά, τα οποία διαβάζονται και υπογράφονται στην αρχή κάθε επόμενης συνεδρίασης.


Άρθρο 12:   Αρμοδιότητες μελών Διοικητικού Συμβουλίου
Το Δ.Σ. στην άσκηση της διοικήσεως έχει τις ακόλουθες συλλογικές και ατομικές υποχρεώσεις, καθήκοντα και αρμοδιότητες:
12.1.   Ο Πρόεδρος είναι το κύριο εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων του Δ.Σ.
α. εκπροσωπεί την Ένωση δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον παντός δικαστηρίου, ή ιδιώτου σε κάθε δημόσια υπηρεσία ή αρχή διοικητική, δικαστική ή άλλη, καθώς και ενώπιον κάθε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου στα δικαστήρια και σε όλες γενικά τις κρατικές αρχές,
β. συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., δίνει το λόγο σε όσους τον ζητούν κατά σειρά και αφαιρεί αυτόν αν εκτραπούν ή βρεθούν οι ομιλητές εκτός θέματος, κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συζητήσεων και συνεδριάσεων του Δ.Σ., θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία,
γ. υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο καθώς και τα πρακτικά των συνεδριάσεων,
δ. προσυπογράφει με τον ταμία τα εντάλματα πληρωμών για λογαριασμό της Ένωσης και εισπράττει τα προς την Ένωση καταβαλλόμενα,
ε. παρακολουθεί όλα τα θέματα που αφορούν την Ένωση και ενημερώνει τα μέλη,
ζ. εισηγείται στις επιτροπές μελέτης διαφόρων θεμάτων σχετικών με το άρθρο 2 του καταστατικού. Στις επιτροπές αυτές παίρνουν μέρος τακτικά μέλη της Ένωσης και ορίζονται από το Δ.Σ.
12.2.   Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει σε όλες τις αρμοδιότητες και τις δικαιοδοσίες του και μπορεί να ασκεί ορισμένα από τα καθήκοντα του Προέδρου με σχετική απόφαση του Δ.Σ. κατόπιν πρότασης του Προέδρου.
12.3.   Ο Γενικός Γραμματέας:
α. συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. τα οποία υποχρεούνται να υπογράφουν όλα τα παρόντα μέλη του,
β. συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα διάφορα έγγραφα της Ένωσης,
γ. έχει την ευθύνη της τήρησης και φύλαξης των πρακτικών, των βιβλίων εισερχομένων εγγράφων της Ένωσης, και κάθε άλλο βιβλίο την τήρηση του οποίου θα αποφασίσει ο νόμος ή η Γ.Σ. ή το Δ.Σ.,
δ. προΐσταται της γραμματείας της Ένωσης, διεξάγει την αλληλογραφία, φυλάσσει τα έγγραφα της, τη σφραγίδα και γενικά το αρχείο της καθώς επίσης και για την λειτουργία των γραφείων,
ε. φροντίζει για τις δημοσιεύσεις και εκδόσεις της Ένωσης, παρακολουθεί κάθε κίνηση, εκδήλωση, ενέργεια και δημοσίευμα, σχετικά με τους σκοπούς και τα ενδιαφέροντα της Ένωσης,
στ. συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. για έγκριση την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. και την παρουσιάζει στην Γ.Σ,
ζ. Ο Γενικός Γραμματέας αναπληρώνεται όταν απουσιάζει, σε όλες τις αρμοδιότητες και τις δικαιοδοσίες του,από τον Οργανωτικό Γραμματέα.
12.4.   Ο Οργανωτικός Γραμματέας:
α. είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματικότερη οργάνωση των σχέσεων και επαφών με τα περιφερειακά παραρτήματα της χώρας, εφόσον δημιουργηθούν,
β. οργανώνει και προγραμματίζει τις εκδηλώσεις της Ένωσης, (συγκεντρώσεις, συνεδριάσεις, διαλέξεις, συνέδρια, συνεντεύξεις, αποστολές κ.λπ.),
γ. φροντίζει για τη δημοσιογραφική προβολή των δραστηριοτήτων της Ένωσης, τις τηλεοπτικές εμφανίσεις και την οργάνωση ειδικών αποστολών στο εσωτερικό και εξωτερικό,
δ. σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα συντονίζει τις οργανωτικές επαφές και σχέσεις με άλλες εκπαιδευτικές-επιστημονικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού καθώς και την φιλοξενία των επισκεπτών,
ε. το Δ.Σ. μπορεί να αναθέσει στον Οργανωτικό Γραμματέα για όλη την περίοδο της θητείας του ή για ορισμένο χρόνο την άσκηση ορισμένων καθηκόντων αρμοδιότητας του Γενικού Γραμματέα.
12.5.   Ο Ταμίας:
α. κρατάει τα βιβλία που προβλέπει ο νόμος,
β. εκτελεί εισπράξεις και πληρωμές, υπογράφει εντάλματα πληρωμής για λογαριασμό της Ένωσης και καταθέτει σε τράπεζα που επιλέγει το Δ.Σ. κάθε ποσό που υπερβαίνει το εκάστοτε οριζόμενο από το Δ.Σ. για το διαχειριστικό έτος ποσό με ταυτόχρονη υπογραφή του προέδρου. Από την τράπεζα μπορεί να ενεργεί αναλήψεις από τους λογαριασμούς της Ένωσης κατόπιν γενικής ή ειδικής απόφασης του Δ.Σ. Δικαίωμα αναλήψεων υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις έχει και ο Πρόεδρος,
γ. εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις όλους τους χρηματικούς πόρους της Ένωσης και εκτελεί κάθε πληρωμή που προβλέπεται από τον προϋπολογισμό δαπανών,
δ. υποβάλλει ανά έτος αναλυτική ενημερωτική κατάσταση στο Δ.Σ. και είναι υπεύθυνος για κάθε διαχειριστική πράξη,
ε. συντάσσει, διανέμει και παρουσιάζει για έγκριση στη Γ.Σ. τον απολογισμό της θητείας του Δ.Σ. και τον προϋπολογισμό της επόμενης διαχειριστικής περιόδου.
στ. εάν ο ταμίας απουσιάζει ή αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντα του, αναπληρώνεται από μέλος του Δ.Σ., μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. που καταχωρείται στα πρακτικά, άλλως από τον Αντιπρόεδρο,

Άρθρο 13:   Εξελεγκτική Επιτροπή
13.1. Η Ε.Ε. αποτελείται από τρία τακτικά μέλη, εκλέγεται ανά τριετία και υποβάλλει στην επόμενη Γ.Σ. έκθεση της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. ΗΕ.Ε. στην πρώτη συνεδρίασή της, μετά την εκλογή εκλέγει τον πρόεδρό της, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες.
13.2. Εποπτεύει και ελέγχει τις οικονομικές-διαχειριστικές πράξεις, όπως και τις λοιπές ενέργειες του Δ.Σ. και του ταμία, κυρίως δε επιβλέπει αν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του νόμου, του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γ.Σ., δικαιούται δε να εξετάζει τα σχετικά με την οικονομική κατάσταση έγγραφα και βιβλία του σωματείου και να κάνει έλεγχο του περιεχομένου του ταμείου. Συντάσσει έκθεση, για τη διαχείριση του Δ.Σ. στη Γ.Σ., η οποία επισυνάπτεται στα πρακτικά της Γ.Σ.
13.3. Σε περίπτωση παραιτήσεως ή αποχωρήσεως, για οποιοδήποτε λόγο, μέλους ή μελών της Ε.Ε., το Δ.Σ., με φροντίδα του προέδρου του, καλεί, κατά σειρά επιτυχίας τους, ισάριθμα, αναπληρωματικά μέλη, για να καταλάβουν τις θέσεις που κενώθηκαν.


Άρθρο 14:   Πόροι της Ένωσης – έσοδα και έξοδα
14.1.   Η Ένωση για την πραγμάτωση των στόχων της έχει ανάγκη οικονομικών πόρων που προέρχονται από:
α. το δικαίωμα εγγραφής των μελών που ορίζεται για την πρώτη θητεία του Δ.Σ. στα πέντε ευρώ και δύναται να τροποποιείται κατόπιν απόφασης του Δ.Σ.,
β. την ετήσια συνδρομή των μελών που ορίζεται για την πρώτη θητεία του Δ.Σ. στα δέκα ευρώ ανά έτος και δύναται να τροποποιείται κατόπιν απόφασης του Δ.Σ.,
γ. έσοδα από εκδηλώσεις και δραστηριότητες της Ένωσης, όπως οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, εκδόσεων, παραγωγής προγραμμάτων αξιοποίησης ανακυκλώσιμου υλικού κ.λπ.,
δ. επιχορηγήσεις κρατικές και νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου από την Ελλάδα ή την αλλοδαπή που γίνονται δεκτές, πάντα όπως ορίζει ο νόμος,
ε. χορηγίες φυσικών ή νομικών προσώπων, καθώς και τα εκ παντός είδους εισφορών, κληροδοτημάτων, εράνων κ.λπ. εισπραττόμενα ποσά ή αξίες,
στ. δωρεές ή κληροδοτήματα μελών ή φίλων της Ένωσης,
ζ. κληροδοσίες, κληρονομιές και σοβαρές δωρεές γίνονται τελικά δεκτές με έγκριση της Γ.Σ. και εφόσον αποκλείονται όροι που δεσμεύουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τους καταστατικούς σκοπούς της Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α.,
η. προσόδους από τυχόν περιουσία της Ένωσης.
14.2. Τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης ορίζονται στον ετήσιο προϋπολογισμό που καταρτίζει το Δ.Σ. και εγκρίνει η Γ.Σ.
14.3.   Κάθε διάθεση πόρων ή προσόδων της Ένωσης για οποιαδήποτε αιτία αποφασίζεται από το Δ.Σ. και εκτελείται από τον Ταμία της Ένωσης. Προκειμένου για περιοδικές παροχές ή τακτικές δαπάνες μπορεί να λαμβάνεται εφάπαξ για κάθε συγκεκριμένο, θέμα απόφαση.
14.4.   Για να αποκτήσει η Ένωση κινητή ή ακίνητη περιουσία από χαριστική αιτία απαιτείται απόφαση του Δ.Σ.
14.5.   Τα πρόσωπα που συγκροτούν το Δ.Σ. δεν έχουν δικαίωμα σε αντιμισθία. Το αξίωμα τους είναι τιμητικό. Δικαιούνται όμως για δαπάνες μετακίνησης εκτός έδρας κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. όταν απασχολούνται με υποθέσεις της Ένωσης και μετακινούνται γι’ αυτές.
14.6.   Τα έσοδα της Ένωσης διαθέτονται:
α. για έξοδα του γραφείου,
β. για μισθούς υπαλληλικού προσωπικού,
γ. για την διατήρηση ιστοσελίδας και έκδοση εντύπων,
δ. για δαπάνες μετακίνησης εκτός έδρας του Δ.Σ. όταν απασχολούνται με υποθέσεις της Ένωσης και μετακινούνται γι’ αυτές,
ε. για κάθε άλλη ανάγκη της Ένωσης που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό.

Άρθρο 15:   Λοιπά οργανωτικά
15.1.   Η Ένωση θα επιδιώξει την εγκατάσταση της σε ενοικιαζόμενο ή ιδιόκτητο χώρο ή παραχωρούμενο χώρο εντός της Αττικής.
15.2.   Η Ένωση θα επιδιώξει την οργάνωση βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου για τα μέλη της στους χώρους λειτουργίας της.
15.3.   Τα γραφεία και οι λοιποί χώροι της Ένωσης θα λειτουργούν κάποιες ημέρες και ώρες της εβδομάδας με την εθελοντική δωρεάν προσφορά εργασίας των μελών της.
15.4.   Επίσημη εορτή της Ένωσης ορίζεται η όγδοη Νοεμβρίου, ημέρα εορτής του Αγίου Νεκταρίου.

Άρθρο 16:   Τροποποίηση του Καταστατικού – διάλυση της Ένωσης
16.1.   Το καταστατικό αυτό μπορεί να τροποποιηθεί ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. που συγκαλείται ειδικά γι’ αυτό το σκοπό και με πλειοψηφία 3/4 του συνόλου των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών. Τη διαδικασία τροποποίησης μπορεί να κινήσει είτε το Δ.Σ. είτε το 1/3 των μελών της Ένωσης με αίτηση τους.
16.2.   Κάθε τροποποίηση τίθεται σε ισχύ από την καταχώρηση της στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου.
16.3.   Η Ένωση διαλύεται ύστερα από απόφαση Γ.Σ. που συγκαλείται επί τούτω και με πλειοψηφία των 3/4 των μελών της, ή αν συντρέχουν οι οριζόμενοι λόγοι από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Για την απαρτία της Γ.Σ. αυτής απαιτείται η παρουσία των 2/3 των ταμιακώς τακτοποιημένων μελών.
16.4.   Όταν διαλυθεί η Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α. διενεργείται εκκαθάριση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και μετά το τέλος της εκκαθάρισης η τυχόν απομένουσα περιουσία της σε χρήματα, κινητά και ακίνητα, χειρόγραφα, περιέχεται σε Ίδρυμα ή Οργανισμό που ορίστηκε από τη Γ.Σ.

Άρθρο 17:   Μεταβατικές διατάξεις
17.1. Μετά την εγγραφή του Καταστατικού αυτού στα Βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή της Ένωσης είναι υποχρεωμένη να συγκαλέσει την πρώτη Γ.Σ. των μελών της για τη διεξαγωγή εκλογών των οργάνων.
17.2.   Ορίζεται η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, για την εκλογή των μελών των πρώτων οργάνων της Ένωσης εκ των ακολουθούντων τριών ιδρυτικών μελών:
α. Βούξινου Ανδριανή του Δημητρίου, Αιτωλίας 27, Γέρακας Αττικής
β. Μαύρου Κυριακή του Γεωργίου, Μακεδονίας 69, Θρακομακεδόνες Αττικής
γ. Τριπόδης Νικόλαος του Χρήστου, Χρυσοστόμου Σμύρνης 48, Ν. Ψυχικό Αττικής

Άρθρο 18:   Μη προβλέψιμο
Ότι δεν προβλέπεται από το Καταστατικό ρυθμίζεται από το Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις περί Σωματείων.

Άρθρο 19:   Ακροτελεύτιο
Το καταστατικό αυτό, αποτελούμενο από 19 άρθρα, εγκρίθηκε ομόφωνα κατά άρθρο και στο σύνολο του από την Ιδρυτική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 14/1/2011 και υπογράφεται:
Η σφραγίδα της Ένωσης φιλοτεχνήθηκε αφιλοκερδώς από την γραφίστρια Μάχη Δεϊμεζή.
Οι ιδρυτές

Πηγή : dictyo.grΔεν υπάρχουν σχόλια: