Blogger Widgets

Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013

Ποιες ποινικές ευθύνες έχουν οι γονείς που δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3, αρθ.2 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ167/τ.Α΄/30-09-1985) καθιερώθηκε η υποχρεωτική εκπαίδευση Γυμνάσιο, εφόσον ο μαθητής δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας του. 

    Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.2, Ν. 1566/1985 και του αρθ. 73, Ν. 3518/2006, η φοίτηση των μαθητών στην Α/θμια Εκπ/ση είναι υποχρεωτική, εφόσον ο μαθητής δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας του. Όποιος έχει την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου και παραλείπει την εγγραφή ή την εποπτεία του ως προς τη φοίτηση τιμωρείται, σύμφωνα με το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα (χρηματικό πρόστιμο). Επιπλέον, με το Π.Δ. 161/2000 μεταβιβάζεται στο Νομάρχη η αρμοδιότητα επιβολής κυρώσεων στους γονείς και κηδεμόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αμελούν για την τακτική φοίτησή τους.


    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2, αρθ.11 του Π.Δ. 201/1998, όταν ο μαθητής απουσιάζει αδικαιολόγητα και οι γονείς ή ο κηδεμόνας τους δεν επικοινωνούν με το σχολείο παρά τις ειδοποιήσεις, αναζητείται η οικογένεια του μέσω της δημοτικής ή αστυνομικής αρχής. Στις περιπτώσεις που η αναζήτηση δεν φέρει αποτέλεσμα, αναφέρεται η διακοπή της φοίτησης στον αρμόδιο Προϊστάμενο Δlνσης ή Γραφείου Α/θμιας Εκπ/σης, ο οποίος αναζητά το μαθητή σε όλα τα σχολεία του νομού και, εν συνεχεία, η αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. αναζητά το μαθητή σε όλα τα σχολεία της χώρας.

  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3, αρθ.2 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ167/τ.Α΄/30-09-1985) καθιερώθηκε η υποχρεωτική εκπαίδευση Γυμνάσιο, εφόσον ο μαθητής δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας του.

    Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα, ποινικοποιήθηκε η μη εγγραφή των μαθητών στο Γυμνάσιο, με την τιμωρία του προσώπου που έχει την επιμέλεια του ανηλίκου και παραλείπει την εγγραφή του ή την εποπτεία του ως προς τη φοίτηση, αλλά και τη μεταβίβαση στο Νομάρχη της αρμοδιότητας επιβολής κυρώσεων στους γονείς και κηδεμόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους ή αμελούν για τη φοίτησή τους στο σχολείο (Π.Δ.161/00 , ΦΕΚ 145, τ. Α΄/23-06-2000).

    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8, αρθ.5 του Ν.1566/85, λειτουργούν Εσπερινά Γυμνάσια, στα οποία γίνονται δεκτοί εργαζόμενοι μαθητές εφόσον έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους. Η φοίτηση των μαθητών των Εσπερινών Γυμνασίων μπορεί να χαρακτηριστεί επαρκής με προσαύξηση του αριθμού των αδικαιολόγητων απουσιών τους κατά (30) τριάντα (Π.Δ.185/90), αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που οι μαθητές αντιμετωπίζουν λόγω της εργασίας τους.

    Το Πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας εγκρίθηκε και για τη φετινή χρονιά για τους μαθητές των Γυμνασίων που υστερούν σε συγκεκριμένους τομείς γνώσης. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ένταξη των αδύνατων μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για τις οικογένειες.

    Το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης λειτουργεί με στόχο την ένταξη των αλλοδαπών, παιδιών μεταναστών, καθώς και τσιγγανοπαίδων μέσα στη σχολική κοινότητα, αφού η ελλιπής γνώση της ελληνικής γλώσσας τα εμποδίζει να παρακολουθήσουν ικανοποιητικά τα μαθήματά τους και τα οδηγούν στη σχολική εγκατάλειψη.

    Σύμφωνα με την Φ1Ο/20/Γ1/708/07-09-1999 Υπουργική Απόφαση, λειτουργούν Φροντιστηριακά Τμήματα και Τάξεις Υποδοχής, ένα ευέλικτο σχήμα θεσμικής και διδακτικής παρέμβασης που στοχεύει στην ομαλή και ισόρροπη ένταξη των μαθητών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με εντατικά προγράμματα για τη μαθησιακή προετοιμασία και την εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.

    H δυνατότητα εγγραφής παρέχεται σε όλους τους αλλοδαπούς μαθητές, χωρίς διακρίσεις. Επίσης, οι αλλοδαποί μαθητές διευκολύνονται στην ένταξή τους στη μαθησιακή διαδικασία με την απαλλαγή από τη βαθμολογία στα μαθήματα της Αρχαίας και Νεοελληνικής γλώσσας και με την προφορική εξέταση στα υπόλοιπα μαθήματα, για τον πρώτο χρόνο φοίτησής τους. στο ελληνικό σχολείο, ενώ παρέχονται παρόμοιες διευκολύνσεις για το δεύτερο έτος φοίτησής τους. Ταυτόχρονα, οι μαθητές αυτοί προάγονται ή απολύονται με χαμηλότερη βαθμολογική βάση (Π.Δ. 182/84 αρθ. 3, Π.Δ. 60/2006 αρθ. 34).

    Τα Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) επεκτείνονται και στελεχώνονται άρτια για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών.

Γενικότερα, για τη μείωση της μαθητικής διαρροής σε όλη τη ΔευτεροβάθμιαΕκπαίδευση, το ΥΠΕΠΘ έχει λάβει τα παρακάτω συγκεκριμένα μέτρα:

Έχει συστήσει το «Παρατηρητήριο -Μετάβασης», το οποίο λειτουργεί στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με στόχο, μεταξύ άλλων, την έρευνα (συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων της μαθητικής διαρροής) αλλά και τον εντοπισμό των βασικών της αιτίων. Από τις τρεις έρευνες που διεξήχθησαν μέχρι στιγμής, έχουν προσδιοριστεί πολλά στοιχεία τα οποία χρησιμεύουν τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής. Η χαρτογράφηση μάλιστα του φαινομένου σε επίπεδο γεωγραφικής περιφέρειας και νομού υποδεικνύει στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό τις περιοχές υψηλής προτεραιότητας για σχετικές παρεμβάσεις.

Επειδή μία από τις βασικές αιτίες διαρροής είναι και η σχολική αποτυχία, γίνονται παιδαγωγικές παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση αυτή και λαμβάνονται ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπισή της με καλύτερα προγράμματα και βιβλία, με περιορισμό της διδακτέας ύλης, με την εισαγωγή καινοτόμων δράσεων (όπως η εφαρμογή της ευέλικτης ζώνης) κ.ά. Τα μέτρα αυτά αμβλύνουν τις εκπαιδευτικές ανισότητες και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των νοητικών ικανοτήτων και παρωθητικών δυνάμεων που είναι απαραίτητες για την επιτυχή σχολική φοίτηση, αφού επιτρέπουν την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων (αναγνωστική και μαθηματική ικανότητα, ικανότητα εργασίας σε ομάδα κ.ά.) και την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης του «αδύναμου» μαθητή, γεγονός που ενισχύει την περαιτέρω παραμονή του στο σχολείο.

Οι «αδύνατοι» γενικά μαθητές στηρίζονται με την εφαρμογή του θεσμού της ενισχυτικής διδασκαλίας και της πρόσθετης διδακτικής βοήθειας, ώστε να αντιμετωπίζουν τα ιδιαίτερα μαθησιακά τους προβλήματά και να μην εγκαταλείπουν τα σχολείο.

Με τον θεσμό των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας δίνεται η ευκαιρία επιστροφής στην εκπαίδευση όσων την εγκατέλειψαν πρόωρα. 

Πηγή : esos.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια: