Blogger Widgets

Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2010

Τι ορίζει ο νόμος για τις σχολικές εκδρομές;

Γ2/2788/11-06-1987 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Επειδή κατά καιρούς έχουν εκδοθεί από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. πολλές εγκύκλιες Διαταγές σχετικά με τη διαδικασία προετοιμασίας και πραγματοποιήσεως μαθητικών εκδρομών και επειδή οι προϋποθέσεις που καθορίζονται για το θέμα αυτό είναι διάσπαρτες στο πλήθος των Διαταγών, κρίνουμε σκόπιμο να δώσουμε με την εγκύκλιό μας αυτή συγκεντρωμένες τις οδηγίες για τον προγραμματισμό και τις προϋποθέσεις πραγματοποιήσεως μαθητικών σχολικών εκδρομών.
 
Ι. `Ολες οι τάξεις Γυμνασίων και Λυκείων
1.- `Ολες οι τάξεις Γυμνασίων και Λυκείων μπορούν να πραγματοποιούν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, εκτός από τους περιπάτους, μέχρι δύο το πολύ μονοήμερες εκδρομές (χωρίς διανυκτέρευση).
2.- Οι εκδρομές αυτές μπορούν να γίνονται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, αφού αποφασισθούν και προγραμματισθούν από το Σύλλογο των καθηγητών για μία ή για περισσότερες τάξεις του Σχολείου, δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία πραγματοποιήσεώς τους. Η απόφαση του Συλλόγου θα εγκρίνεται απαραιτήτως από τον οικείο Νομάρχη, αν η εκδρομή γίνει σε χώρο εκτός του Νομού, ή από το Γενικό Επιθεωρητή, αν η εκδρομή γίνει εντός των ορίων του Νομού.
3.- Με την απόφαση του Συλλόγου των καθηγητών πρέπει να ορίζονται : η ημερομηνία της εκδρομής, ο τόπος, ο αρχηγός, οι συνοδοί καθηγητές και πλήρες πρόγραμμα που θα αναφέρεται στις λεπτομέρειες, ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλής διακίνηση των μαθητών και να εκπληρώνεται ο σκοπός της εκδρομής που είναι κατά κύριο λόγο εκπαιδευτικός-μορφωτικός και δευτερευόντως ψυχαγωγικός. Ακριβές αντίγραφο της Πράξεως του Συλλόγου μαζί με αναφορά του Διευθυντή του Σχολείου ότι οι γονείς όλων των μαθητών που θα λάβουν μέρος στην εκδρομή εγκρίνουν τη συμμετοχή των παιδιών τους, θα υποβάλλεται στην αρμόδια για την έγκριση της εκδρομής Αρχή.
4.- Δε θα πραγματοποιείται εκδρομή τάξεως ή Σχολείου, αν δεν δηλώσουν συμμετοχή τα 3/4 του αριθμού των μαθητών της τάξεως ή του Σχολείου.
5.- Για κάθε εκδρομή θα ορίζεται απαραιτήτως υπεύθυνος αρχηγός και ανά 40 μαθητές ένας συνοδός καθηγητής (π.χ. στους 41-80 μαθητές θα μετέχουν τρείς καθηγητές, εκ των οποίων ο ένας θα είναι αρχηγός, στους 81-120 μαθητές θα μετέχουν τέσσερις καθηγητές, εκ των οποίων ο ένας θα είναι αρχηγός, κ.ο.κ.).
6.- Καμιά δέσμευση δε θα αναλαμβάνεται πριν από την τελική έγκριση της εκδρομής σε ό,τι αφορά τη μίσθωση πούλμαν κλπ. Σε αντίθετη περίπτωση δύναται η αρμόδια για την έγκριση της εκδρομής Αρχή να αποκλείσει την πραγματοποίησή της.
7.- Σε περίπτωση αδυναμίας πραγματοποιήσεως εκδρομής εξαιτίας ανωτέρας βίας κατά την ημέρα που ορίστηκε, παρέχεται το δικαίωμα στο Σύλλογο να την πραγματοποιήσει τις αμέσως επόμενες ημέρες με το ίδιο ακριβώς πρόγραμμα. Στην περίπτωση αυτή ο Διευθυντής του Σχολείου υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά με τον οικείο Γενικό Επιθεωρητή.
8.- Κατά την πραγματοποίηση εκδρομής πρέπει να εφαρμόζεται και να τηρείται το πρόγραμμα που καταρτίστηκε από το Σύλλογο των καθηγητών.
Την ευθύνη γι` αυτό έχει ο αρχηγός της εκδρομής, οι συνοδοί καθηγητές και ο Διευθυντής του Σχολείου, ο οποίος υπέχει ειδική ευθύνη για την επιλογή υπευθύνων εκπαιδευτικών ως συνοδών και αρχηγού.
ΙΙ. Γ` τάξη ημερησίων και Δ` τάξη εσπερινών Λυκείων 
Οι τάξεις αυτές εκτός από τις μονοήμερες εκδρομές και τους περιπάτους μπορούν να προγραμματίσουν και να πραγματοποιήσουν και μία εκδρομή μέχρι πέντε το πολύ ημέρες (τέσσερις μόνο διανυκτερεύσεις) κατά το από10 Απριλίου έως 15 Μαίου χρονικό διάστημα. Οι εκδρομές αυτές θα προγραμματίζονται όπως και οι μονοήμερες και θα εγκρίνονται από τον οικείο Νομάρχη κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του αρμοδίου Γενικού Επιθεωρητού Μέσης Εκπαιδεύσεως.
ΙΙΙ. Γενικά για τις εκδρομές
1.- H πραγματοποίηση εκδρομών δεν είναι υποχρεωτική για τα Σχολεία και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατό να υποχρεωθούν μαθητές ή καθηγητές να μετέχουν αν δεν το επιθυμούν, συνιστάται όμως κάθε Σχολείο να καταβάλλει σχετική προσπάθεια για την πραγματοποίηση εκδρομών, όταν προπαντός τις επιβάλλουν εκπαιδευτικοί λόγοι και όταν με αυτές προάγεται το γενικό μορφωτικό έργο του Σχολείου. Υπενθυμίζεται επ` ευκαιρία ότι για τους καθηγητές που μετέχουν στις εκδρομές προβλέπεται η νόμιμη εκτός έδρας αποζημίωση.
2.- Η απόφαση για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε εκδρομής υπόκειται στην κρίση και την αποκλειστική αρμοδιότητα του καθηγητικού Συλλόγου.
3.- Η απόφαση πραγματοποιήσεως εκδρομής λαμβάνεται με βάση πάντοτε τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις παραγράφους Ι και ΙΙ της παρούσης. Αν οι προϋποθέσεις αυτές δεν εξασφαλίζονται, εκδρομή δεν πραγματοποιείται.
4.- Η οικονομική διαχείριση των εξόδων των εκδρομών θα γίνεται από τη διοικούσα επιτροπή της Κοινότητας της τάξεως, η οποία θα συναλλάσσεται με τα πρακτορεία, ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ. και με τη συνεργασία του σύμβουλου καθηγητή. Η όλη οικονομική διαχείριση υπόκειται στον τελικό μετά την πραγματοποίηση της εκδρομής έλεγχο του Διευθυντή του Σχολείου.
5.- Δεν περιλαμβάνεται στις μονοήμερες και πενθήμερες εκδρομές οι περίπατοι, για τους οποίους του λοιπού θα ισχύουν τα ακόλουθα :
α.- Θα αποφασίζονται από το Σύλλογο των καθηγητών σε έκτακτη συνεδρία του ύστερα από σχετική εισήγηση του Διευθυντή του Σχολείου.
β.- Δε θα υπερβαίνουν τους πέντε (5) συνολικά σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
γ.- Δε θα πραγματοποιούνται, σε καμιά περίπτωση, περισσότεροι του ενός (1) μέσα στον ίδιο μήνα. Δεν επιτρέπεται το μήνα που γίνεται μονοήμερη εκδρομή να γίνεται και περίπατος.
δ.- Δεν απαιτείται για την πραγματοποίησή τους έγκριση προϊσταμένης Αρχής. Η οικεία όμως Γενική Επιθεώρηση πρέπει απαραιτήτως να ενημερώνεται από το Διευθυντή του Σχολείου ευθύς μετά τη λήψη της σχετικής αποφάσεως του Συλλόγου.
6.- Παύουν να ισχύουν όλες οι προηγούμενες περί εκδρομών Διαταγές.
7.- Στις εκδρομές οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να συμπεριφέρονται όπωςεπιβάλλει η μαθητική τους ιδιότητα σ` όλες τις εκδηλώσεις τους.
8.- Δεν απαιτείται έγκριση για την κίνηση των μαθητών με λεωφορεία ή πούλμαν μέσα στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων, επισκέψεις μουσείων κλπ., αν η μετάβαση, παραμονή και επιστροφή αυτών γίνεται σε χρόνο ίσο με το χρόνο των ωρών διδασκαλίας που προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα του Σχολείου κατά την ημέρα της κινήσεως των μαθητών.
9.- Παρακαλούμε τους κ.κ. Γενικούς Επιθεωρητές Μέσης Εκπαιδεύσεως να κοινοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο στα Σχολεία της δικαιοδοσίας τους για να λάβουν γνώση οι Σύλλογοι των καθηγητών και να ενημερωθούν σχετικά οι μαθητές όλων των τάξεων των Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως.
10.- Οι Διευθυντές των Σχολείων προ της πραγματοποιήσεως των εκδρομών να συνεννοούνται με τις αρμόδιες οικονομικές Υπηρεσίες για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων αποζημιώσεως των συνοδών καθηγητών και του αρχηγού.
11.- Για κάθε τυχόν παρέκκλιση από τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα, μετά την κοινοποίησή της, να ασκηθεί αυστηρός έλεγχος κατά των υπευθύνων από τα αρμόδια Εποπτικά `Οργανα.


Πηγή : edugate.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: